fijalkowski@radcaopole.com.pl782-867-961 1 maja 9, lok. 43, 45-068 Opole

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Reprezentuje klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych, a także udziela porad prawnych oraz prowadzi negocjacje polubowne. Prowadzi sprawy między innymi dotyczące zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, bólu i cierpienia, odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków, odszkodowania w związku z wypadkami komunikacyjnymi, zadośćuczynienia pieniężnego za śmierć osoby bliskiej. Kancelaria oferuje także pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania bądź zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą mienia, z błędami medycznymi, czynami niedozwolonymi, a także w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków przez osoby trzecie. Kancelaria świadczy także pomoc prawną w sporach przeciwko zakładom ubezpieczeń i innym podmiotom zobowiązanym do naprawienia wyrządzonej szkody, w szczególności gdy odszkodowanie wypłacane przez Towarzystwo Ubezpieczeń lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest niezadawalające lub gdy nie zostało ono przyznane.